فردا مال توست

کلاس اول من

مسابقه ی ماهیگیری در ساعت علوم (فصل آهن ربا)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:33  توسط طاهره سبوطی  | 

طرح درس علوم فصل جانوران

 

 

 

هدف کلی

: دانش آموزان بامشاهده جانوران ،با نوع حرکت،غذا ومحل زندگی جانوران آشنا شوند وفایده هایی که جانوران دارند را بشناسند

 

 

 

 

 

 

اهداف جزئی

انتظار می رود درفرآیند آموزش این درس دانش آموز بتواند:

الف) دانستنی ها

1-   انواع حرکت جانوران را با ذکرنام جانوران بیان کند.

2-   چندجانور گیاه خوار وچند جانورگوشت خواررانام ببرد.

3-   فایده های جانوران را باذکرمثال توضیح دهد.

ب) مهارتی

      1- حرکت جانوران رامقایسه کند.

     2- جانوران را ازنظر محل زندگی طبقه بندی کند.

     3-جانوران را از نظر نوع غذا به دو دسته تقسیم کند.

     4- حاصل مشاهدات خود را برای همکلاسی ها بیان کند.

    5- اطلاعات جمع آوری شده را درجدولی ثبت نماید.

ج)نگرشی

   1- نسبت به حفظ محیط زیست وجانوران از خود حساسیت نشان دهد.

   2- برای جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره جانوران از خود علاقه نشان دهد

 

اهداف رفتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــ

 

ویژگیهای یادگیرنده 

خصوصیات جسمی

ــــــــــــــــــ

 

 

خصوصیات ذهنی،عاطفی واجتماعی کودک

 

 

تعین رفتار ورودی وسنجش رفتار ورودی

ــــــــــــــــــ

 

 

ارزشیابی

سنجش

آغازین

 

 

 

 

 

تعیین محتوا

 

 

 

خلاصه محتوای درس:

 

 

 

سازماندهی محتوا

 

 

 

 

 

 

تعیین وسایل آموزشی

 

 

 

 

روش ها والگوهای تدریس

 

 

مفاهیم درس

 

 

 

 

ایجاد انگیزه

 

یرندگان

-   دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکتاب وبا استفاده از راهنمایی معلم، نام جانوران را با استفاده از تصاویر بگوید.(شناختی)                                           

2-    دانش آموزدر کلاس درس بدون استفاده از کتاب وبا استفاده از توضیحات معلم تصاویربه هم ریخته ی جانوران را به دو دسته ی گوشت خوار وگیاه خوار ،درعرض  1 دقیقه  طبقه بندی کند.(روانی- حرکتی )                          

  3-   دانش آموزدر کلاس درس باعلاقمندی با استفاده از کتاب وبدون کمک معلم وسایردانش آموزان فایده های جانوران را باذکر مثال توضیح دهد. شناختی)                             

4-   دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم با استفاده از تصاویر جانوران ، ،جانوران را از نظر نوع حرکت در عرض 2دقیقه مقایسه کند. ( روانی حرکتی ) 

5- دانش آموز درخارج از کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم باعلاقمندی نسبت به محیط زیست وجانوران از خود حساسیت نشان دهد.(عاطفی )

6-   دانش آموز درخارج از کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم ودیگران با استفاده ازاطلاعاتی که جمع آوری کرده آن هارا در جدولی در عرض 2روز ثبت نماید.(روانی حرکتی )   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     -  به تدریج دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دائمی می دهند. اندام کودک کشیده تر ولاغرتر وپاهایش نسبت به قبل از رشد بیشتری برخوردار است.

- کمتر به زمین می خورد.فعالیت وتحرک وسر وصدای اوبیشتر از گذشته می باشد.

- تااین سن احتمال ابتلا به بیماریهای کودکی بیشتر بودامااکنون این احتمال کمتر است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

- دایره لغات کودک به حدود 2500 کلمه می رسد.اشتیاق به یادگیری بیشتر ازگذشته است.می تواند از مشاهدات وعلایم تجربی خود نتیجه گیری کند ولی شناخت او برمبنای ظاهراست.

اکنون بیشتر به قصه ها وداستانهایی علاقمنداست که از محیط واقعی واطراف او الهام می گیرند.

- خودنمایی از خصوصیات بارز این سنین است.

دوست دارد مورد ستایش وتمجید قرار گیردودر هر کاری مقدم وپیشرو باشد.

زیادآوری اشتباهاتش می رنجد وگاه طغیان می کندواغلب دربازی باکودکان یک هم بازی راترجیح می دهد.

- او می تواند افکار وسخنان بزرگسالان رابفهمدوتاحدودی علت ها وچرای آنها رادرک کند.

ویژگیهای این دوران سبب می شود که آن را یکی از مهمترین مراحل زندگی درراستای شکل گیری آینده ی شخص بدانیم.

دانش آموزان باید نام جانورانی را که در اطراف خودمی بیننددرست تلفظ کرده ونام آنهارا تشخیص دهند.

نشان دادن تصاویر تعدادی از جانوران وگفتن نام آنها توسط دانش آموزان.

تصویر عنوانی درس رامشاهده ودرباره ی آن بامعلم وهمکلاسی های خود گفت و گو نمایند.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش از دانش آموزان درباره اینکه:

1-شما چه جانورانی را می شناسید؟

2-درباره ی جانوران چه چیزهایی می دانید؟

3-جانوران را کجاها دیده اید؟

4-چه جانورانی را از نزدیک دیده وآشنا شده اید.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبحث جانوران درکتاب اول ابتدایی شامل 13صفحه است که از صفحه20تا33 کتاب درسی را به خود اختصاص داده است.که مه از صفحه ی 28 الی 32 را مورد بررسی قرار دادیم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این درس دانش آموزان با مشاهده جانوران مختلف در مورد محل زندگی آن ها وغذایی که می خورند،اطلاعاتی بدست می آورند.آن ها می آموزند که جانوران برای یافتن غذا ونیز فرار از خطربه شیوه های مختلف حرکت می کنند.همچنین ازطریق مشاهده وجمع آوری اطلاعات به این نکته پی می برند که بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند،بعضی ازجانوران مهاجرت می کنندونیزبامواردی از استفاده های مناسب انسان از جانوران آشنا می شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محتوای درس از ساده به دشوار سازماندهی شده است. یعنی درابتدای درس دانش آموزان درباره یکی از جانورانی که دوست دارند با همکلاسیهای خود گفت وگو می کنند ودرباره ی محل زندگی، نوع غذا وطرزحرکت آن بایکدیگر تبادل نظرمی کنند.درصفحات بعدبه تدریج باانواع جانوران که درمحیط های گوناگون وبا شکلهای گوناگون زندگی می کنند آشنامی شوند وسپس با نوع غذایی که مصرف می کنند آشناشده ودرآخرنیزباچگونگی حرکت جانوران مختلف ولانه سازی بعضی جانوران وهمچنین مهاجرت ودلایل مهاجرت برخی جانوران آشنا می شوند. 

 

 

 

کتاب درسی - دفتر نقاشی - مدادرنگی -  کتابهای علمی وتصویری درباره جانوران - تصاویرجانوران - نمونه هایی ازجانوران زنده یا خشک شده - لانه پرنده ،قفس پرنده یا آکواریوم - پشم،چرم - تصاویری از غذاهای جانوران - تصاویری از پوشاکی که ازجانوران بدست می آید.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حل مسئله ، بحث وگفتگو ، گردش علمی ، مشاهده وتجربه ، پرسش وپاسخ ، تلفیقی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   جانوران گوناگون هستند.

2-   بعضی از جانوران گوشت خوارند.

3-   بعضی از جانوران گیاه خوارند.

4-   جانوران برای یافتن غذا وفرار از خطر حرکت می کنند.

5-   برخی از جانوران مهاجرت می کنند.

6-   بعضی از جانوران لانه می سازند.

7-   از بعضی از جانوران در تهیه غذا وپوشاک استفاده می شود

نشان دادن سیدی جانوران در سر کلاس برای ایجاد انگیزه

آگاهی دانش آموزان از اهداف درس

 

 

- تحریک یادآوری پیش نیازهای یادگیری

 

 

 

 

ارائه مطالب

محرک

یادگیری

چسباندن مقداری ازعکس هاوتصاویربزرگ جانوران که ازقبل آماده شده برروی تخته سیاه وگفتن این جمله که:بچه های عزیزامروز می خواهیم درباره جانوران درکلاس مطالبی را یاد بگیریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باارائه چند پرسش، پیش نیازهای یادگیری رامشخص کرده وذهن دانش آموزان رانسبت به یادآوری آموخته های قبلی تحریک کرده وآن هارابه چالش می کشیم:

1- آیا تا به حال ازنزدیک جانورانی رادیده اید؟

2- نام آن هارابگویید.؟

3-جانورانی که دیده اید چگونه حرکت می کنند؟

4- جانورانی که می شناسید کجا زندگی می کنند؟

5- جانورانی که ازنزدیک دیده اید چه غذایی می خورند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش آموزان به گروههای دونفره تقسیم شده وتصاویرجانورانی که ازقبل تهیه شده بین

 گروهها تقسیم می شود.دانش آموزان ضمن مشاهده ی تصاویرجانوران درباره ی

 جانورانی که برای آن هاآشناهستند

ویاموردعلاقه آن هاست گفت و گو می کنند.

طرح سؤال هایی درزمینه ی این که این جانوران چگونه حرکت میکنند چه می

 خورند،کجا زندگی می کنند تا گفتگوهای آن ها درجهت اهداف درس شکل بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت اموزگار

فعالیت دانش آموز

 

معلم دانش آموزان را به گروه 4الی 5

 تایی تقسیم میکند.از هر گروه یک نفر را

 بلند می کنیم تا در مورد حیوانات و فواید

 آن ها اطلاعاتی بدهند .گروه ماهی را

بلند میکنم ومیپرسم ---------

 

گروه ستاره دریایی------------

 

 

گروه خرچنگ-----------

 

 

 

 

گروه لاک پشت-----------

 

 

 

 

معلم تصاویر وبر چسب حیوانات را در

 اختیار گروه ها قرار میدهد تا در مورد

غذای آنها نوع حرکت انها ومحل زندگی

آنها با یکدیگر مشورت کنند وبعد به

 

 

 

 

 

. گروه ماهی(آیناز)بعضی حیوانات پرواز میکنند

 

گروه ستاره دریایی(زهرا)بعضی حیوانات مثل ماهی وستاره دریایی در دریا زندگی میکنند.

 

 

گروه خرچنگ(مریم)بعضی حیوانات علف می خورند مثل زرافه وبعضی مثل پلنگ وشیر گوشت می خورند.

 

 

گروه لاک پشت(رضوان)خانم زنبور عسل عسل

درست میکنه وتوی فارسی بخوانیم خوندیم که به

خانه ی زنبور عسل کندو می گویند. جای کندو هم

توی درخت یا بالای بلندی است.

 

 

 

 

فعالیت آموزگار

فعالیت دانش آموز

 

 به کلاس ارائه دهند .برچسب حیوانات علف خوار را در

 اختیار گروه ماهی وبرچسب

جانوران گوشت خوار را در اختیار

 گروه ستاره دریایی وبرچسب مارها

 وجانوران خزنده در اختیار گروه

لاک پشت .برچسب پرندگان در

 اختیار گروه خر چنگ قرار میدهد

واز آنها میخواهد در زمان تعیین

شده

 با یکدیگر در مورد غذا ونوع

حرکت ومحل زندگی ونوع پوشش

 وفایده های آنها به بحث و گفتگو

 بپردازند.وبعد از اتمام زمان  تعیین شده

یکی از افراد گروهها برچسب خود را

پای تابلو بچسباند ودرباره ی آن مختصر

 توضیح دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ی گروهها توسط دانش آموزان

تشویق میشوند واز آنها خواسته

میشود کتاب علوم خود را باز کنند

وبه تصاویر نگاه کنند

.

 

تهیه راهنمای یادگیری

 

گروه ماهی:مریم.

ازبین برچسب ها حیوان گاو را حیوانی علف خوار

است انتخاب میکند ودر گوشه ای از تابلو می

چسباند و ادامه میدهد که گاو حیوانی علف خوار

 است ودو دست ودو پا دارد وغذای او علف وگیا

 هان است .گاو فایده های زیادی برای ما

دارد.یکی

از آن شیر,ماست,کره,پنیر است .در ضمن از

گوشت آن هم می خوریم.

 

ستاره دریایی: زینب.

زینب حیوان شیر را به عنوان جانور گوشت خوار

انتخاب میکند وآنرادر گوشه ای از تابلو نصب

میکند.ومی گوید شیر جانوری گوشت خوار است

وقوی ترین حیوان جنگل است.در ضمن حیوان

خیلی خطرناکی هم میباشد.

 

گروه لاک پشت:عظمی

عضمی یک مار را را از برچسب خزندگان انتخاب

میکند وروی تابلو می چسباند ومیگوید که مار

میخزد و حیواناتی مثل موش و خرگوش را شکار

 میکند وبسیار خطرناک است وبرای دفاع از

خود نیش میزند و از سم وزهر او برای دارو

نیز استفاده میشود.

گروه خرچنگ:

رضوان برچسب یکی از پرندگان را روی

 تابلو می چسباند ومی گوید بدن پرندگان از

 بال پوشیده شده است.اسم خانه ی آنها لانه

است.تخم میگذارند.بعضی از آنها هم به

صورت گروهی پرواز می کنند.

 

 

 

سپس با ارائه تصاویر جانورانی را که حرکت

میکنند ویا با استفاده از تصاویر کتاب  دانش

آموزان میپرسیم که جانوران برای چه حرکت

میکنند؟آیا جانوران برای یافتن غذا حرکت

 میکنند؟آیا آنها برای فرار از خطر حرکت

میکنند؟دانش آموزان را هدایت می کنیم تا به

این نتیجه برسند که جانوران برای یافتن غذا و

 فرار از خطر حرکت میکنند

 

ارزشیابی پایانی:پس از پایان درس ,ارزشیابی به عمل می آید تا از رسیدن روند آموزش به

اهداف ونتایج آن اطلاع حاصل شود.

1-انواع حرکت در جانوران را نام ببرد؟

2-  چندجانورگیاه خوار وچند جانورگوشتخوار نام ببرید

3-   فایده های جانوران رابا ذکرمثال توضیح دهید

4-   چندنمونه ازجانوران مهاجررانام ببرید

5-   جانوران درچه جاهایی لانه می سازند

بازخورد" باارائه ی ارزشیابی پایانی وجمع بندی نتایج حاصل ازارزشیابی مشخص می شود که چه تعدادازدانش آموزان به اهداف درس رسیده ومفاهیم درس رافراگرفته اند.

اگر چنانچه دانش آموزانی باشند که دربرخی نکات درس اشکال داشته باشند می توان با بازگشت به عقب وطی مراحل ارائه درس،اشکال هارارفع واین دانش آموزان ر دررسیدن به اهداف درس یاری کرد.

پایان

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:12  توسط طاهره سبوطی  | 

تنوع در ریاضی

امروز ساعت ریاضی برای اینکه تکراری نباشد و تنوعی برای دانش آموزان وجود داشته باشد 

ازتفریق کلمات استفاده کردم.برای بچه ها خیلی جالب بود به خصوص برای آن دسته از دانش

 آموزانی که مفهوم تفریق را به خوبی یاد نگرفته اند.بدین صورت که کلمه ای را می نوشتم و

ازآن نشانه ای را کم می کردم ودر آخر هر چه میماند را بعد از مساوی می نوشتم.باید سعی 

شود در آخر کلمه ای که معنی دار است وخوانده اند نوشته شود.در زیر به چند نمونه از آن

اشاره میکنم.

آب= ت ـ  تاب

است= م ـ ماست 

را= تا ـ تارا 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ساعت 15:14  توسط طاهره سبوطی  | 

عکس دسته جمعی بچه های من

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:54  توسط طاهره سبوطی  | 

عزاداری آیناز وآریانا برای امام حسین

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:45  توسط طاهره سبوطی  | 

ایران

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:18  توسط طاهره سبوطی  | 

جان پنداری نشانه تفکر است

در جان پنداری کودکان.تخیل وخلاقیت توامان ظهور می کنند.به عبارت دیگر جان پنداری یکی از نشانه های تفکر کودکانه به حساب می اید.

نمونه هایی از موارد استفاده از جان پنداری در تدریس پایه ی اول

۱-در تدریس نگاره ها:در هر تصویری که در کتاب میبینیم سلام می کنیم.به این ترتیب دانش آموزان نیز

.با نگاره ی مورد نظر صحبت میکنندمثلا. گاو-گاوووو        معلم:آقا گاوه سلام      -بچه ها:آقا گاوه سلام

بچه ها صدای آخر کلمه ی گاو چیه؟-وووووو

۲-در تدریس نشانه ها

به این ترتیب که مثلا نشانه هایی را که دو شکل دارند خواهر و برادر معرفی می کنیم واز زبان های

آنهامی گوییم در کجای  کلمه می آیند و اسمشان چیست.مثلانشانه ی (س)

اول میرویم به خانه ی الفبا.در خانه ی نشانه ی جدید را میزنیم:تق تق

س:(کیه کیه در میزنه.در و با لنگر میزنه؟)

منم منم .آقا معلم!

چه کار دارید؟

-ببخشید.دانش آموزان کلاس گیلاس خورده اند.می گویند :صدای اخر گیلاس (س س س )است.

می خواهیم با شما آشنا شویم.میشه بیاید بیرون؟

-چند لحظه صبر کنید الان میام بیرون!

نشانه را از جدول می آوریم بیرون واز طرف او شروع میکنیم به صحبت کردن.

-اسم من سین آخر واسم برادرم سین غیر آخر است.من فقط آخر کلمه ها می آیم ولی برادرم در همه

جای کلمه  می آید به جز آخر.سبد.اسب.سوت ودرس را به کمک من و برادرم می نویسند.

۳-در تدریس خوا:

در مورد خا قصه ای به این مضموم گفته میشود:روزی (خ) و(ا) می خواستند بروند مهمانی.(و)گفت من

هم با شما میام.گفتند نمیشود.(و)گفت:برای چه .گفتند تو زیا سر وصدا می کنی.یک روز صدای واو می

 دهی .یک روز صدای و میدهی.یک روز او نوشته میشوی و خوانده میشوی و.....(و) گفت:قول میدهم 

این بار صدایی ند هم.این شد که در آن مهمانی که کلمه های (خواهر.خواب وخواهش ) بودند صدای (و)

در نیامد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:3  توسط طاهره سبوطی  | 

ایجاد انگیزه

برای یادگیری نشانه ها وهم چنین کلماتی که در کلاس جلوی چشم بچه ها گذاشته شده است وایجاد انگیزه برای روخوانی کلمات از روش سلام کردن استفاده کرده ام.بدین صورت که به بچه ها گوشزد کردم که صبح اول وقت به کلاس وارد میشوند به شهرک نشانه ها سر بزنند ویکی یکی به نشانه ها سلام کنند.مثلا (آ)اول سلام (ا)غیر از اول سلام.این روش باعث میشود که هر روز نشانه ها را مرور کنند وبتوانند یک ارتباطی با نشانه ها وکلمات برقرار کنند.

یکی دیگر از کار هایی که به تند خوانی کلمات کمک می کند کارت جایزه است.بدین ترتیب کارت هایی با شکل های کارتونی که مورد علاقه ی بچه هاست توسط مدیر مدرسه تهیه شده است که امتیاز  آنها دل به خواهی و به خواهی وبه سلیقه ی معلم است.مثلا برای دفتر های مشق واملا اگر تمیز ومرتب باشند کارت ۲۰ امتیازی داده میشود یا ۴ املا پشت سر هم بدون اشتباه کارت ۴۰ امتیازی داده میشود.بعد از چند مدت به ترتیب بالا ترین امتیازها یک دسته چک و جایزه داده میشود.باز هم دادن این کارت ها به صورتی است که حتی به دانش آموزان به نسبت ضعیف هم داده میشود اما امتیاز کمتر ودر آخر جایزه ی کوچکتر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:26  توسط طاهره سبوطی  | 

موسیقی

من به شخصه فردی هستم که همیشه دوست داشتم که در انجام کارهایی که نیاز به صحبت کردن نداشته باشه به موسیقی گوش دهم.

 

توی مدرسه چون دانش آموزانم تقریبا زیاد هستند درساعت های هنر وبنویسیم از موسیقی شاد در کلاس استفاده میکنم.این یکی از راههای شاداب سازی کلاس درس هم به حساب میاد.سعی کنیم بچه ها رااز همین حالا شاد وسرحال بار بیاریم.

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:46  توسط طاهره سبوطی  | 

هنر در کلاس اول

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:12  توسط طاهره سبوطی  | 

مطالب قدیمی‌تر